Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Vzdelávanie akreditované MŠVVaŠ SR pod č. 3498/2019/4/1

Organizátori kurzu: SPOLOČNOSŤ PRE ROZVOJ SOCIÁLNEJ PRÁCE V SPOLUPRÁCI S ISZV, S.R.O.

Rozsah vzdelávania: 240 hodín kontaktných 180 hodín (6 stretnutí po 3 dni) + supersupervízia 60 h

Informácie o vzdelávacom programe:
Vzdelávací program je určený sociálnym pracovníkom pracujúcim v sociálnych službách alebo ďalším osobám so záujmom o poradenskú prácu v sociálnej oblasti, školstve alebo v zdravotníctve. Základnou podmienkou na absolvovanie vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca resp. po konzultácii aj v iných humanitne zameraných odboroch, a odborná prax minimálne 3 roky pri práci s klientom v sociálnej oblasti, resp. v školstve a zdravotníctve

Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 16 osôb)

  • Cieľom vzdelávacieho programu je získať odbornú spôsobilosť pre výkon a poskytovanie supervízie v pomáhajúcich profesiách, najmä v sociálnych službách, a to zvládnutím nasledovných okruhov:
  • teoretické vedomosti z oblasti supervízie,
  • odborné a komunikačné zručnosti na vedenie individuálnej a skupinovej supervízie,
  • proces rozhovoru so supervidovaným,
  • metódy a techniky používané v supervízii a ďalšie.

Forma záverečnej skúšky:

Praktická skúška: prezentácia supervíznej činnosti pred výcvikovou skupinou. Súčasťou skúšky je video nahrávka supervízie prezentovaná účastníkom vzdelávacieho programu.

Profil absolventa: 

Absolvent vzdelávacieho programu disponuje vedomosťami o supervízii, skupinových procesoch a didaktike, má zručnosti vo vedení individuálnej aj skupinovej supervízie, vie analyzovať a identifikovať problém supervidovaného a akceptovať etické princípy supervíznej praxe. Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného pri práci s klientom, viesť supervidovaného k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v svojej práci klientom, metodicky usmerňovať interakciu medzi odborným zamestnancom a sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií s orientáciou na motiváciu supervidovaného a jeho mobilizáciu k vyriešeniu problému vlastným potenciálom. Ovláda stratégie pre neštandardné situácie na pracovisku v oblasti komunikácie a kooperácie medzi spolupracovníkmi a nadriadenými s cieľom nápravy a pozitívnej zmeny so zabezpečením optimálneho fungovania pracovného tímu a organizácie. Vie využiť adekvátne formy a typy supervízie pri supervidovaní odborných zamestnancov, vie využiť jednotlivé techniky a pomôcky v supervíznom procese.

Lektori: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD. doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. doc. PhDr. Peter Brnula, PhD. doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.

Cena kurzu: 690,00 € - možnosť úhrady na splátky (3 x 230,00 €)

Výhody vzdelávacieho programu: výborná cena, možnosť získať po dohode skupinovú zľavu, využiteľnosť získaných vedomostí a zručností v praxi, kvalitní lektori s dlhoročnou praxou, certifikát z ukončenia vzdelávacieho programu, učebné texty v cene vzdelávacieho programu.