Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Supervízia v pomáhajúcich profesiách

AKREDITOVANÝ KURZ MŠVVM SR

Číslo akreditácie: 3873/2024/15/1 (22.2. 2024, platnosť 5 rokov) 

Cieľom výcviku je nadobudnutie kvalifikáciu na výkon supervízie v pomáhajúcich profesiách. Disponuje vedomosťami o supervízii, skupinových procesoch a didaktike, má zručnosti vo vedení individuálnej aj skupinovej supervízie, vie analyzovať a identifikovať problém supervidovaného a akceptovať etické princípy supervíznej praxe. Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného pri práci s klientom, viesť supervidovaného k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v svojej práci klientom, metodicky usmerňovať interakciu medzi odborným zamestnancom a sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií s orientáciou na motiváciu supervidovaného a jeho mobilizáciu k vyriešeniu problému vlastným potenciálom.

Rozsah vzdelávania: 240 hodín, kontaktných 180 hodín (6 stretnutí po 3 dni)  + supersupervízia 60 h
Výstupom vzdelávania je osvedčenie.

Témy vzdelávania:
  • Teoretické východiská supervízie 
  • Sebareflexia supervízora
  • Osobnosť supervízora a etické východiská jeho práce
  • Efektívna komunikácia v supervízii
  • Podmienky výkonu supervízie, supervízny kontrakt
  • Proces praktickej individuálnej supervízie
  • Proces skupinovej a tímovej supervízie
  • Proces supervízie organizácie a manažmentu
  • Vizualizácia v supervízii
  • Rozbor vlastnej supervíznej práce účastníkov výcviku
Účastníci vzdelávania: Osoby s  vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa v odbore sociálna práca resp. po konzultácii aj v iných humanitne zameraných odboroch, a odborná prax minimálne 3 roky pri práci s klientom v sociálnej oblasti, resp. v školstve a zdravotníctve. 

Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 16 osôb). Podmienkou otvorenia výcviku je minimálny počet 10 prihlásených účastníkov.

Forma záverečnej skúšky: Praktická skúška - prezentácia supervíznej činnosti pred výcvikovou skupinou. Súčasťou skúšky je video nahrávka supervízie prezentovaná účastníkom vzdelávacieho programu.

Lektori:
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (odborný garant)
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
PhDr. Gabriela Ručková, PhD. MBA
PhDr. Mgr. Branislava Belanová


Cena kurzu:
 840 € - možnosť úhrady na 2 alebo 3 splátky.