Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Mátel, Andrej: Dilemy rešpektovania ľudskej dôstojnosti a ľudských práv v sociálnej práci a v sociálnych službách

(2022, Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce)

Ústrednými témami monografie sú etika pomáhajúcich profesií, najmä etika sociálnej práce, dôstojnosť človeka a ľudské práva ako zásadné hodnoty sociálnej práce a etické dilemy, s ktorými sa profesionálni pracovníci stretávajú vo svojej praxi, predovšetkým v sociálnych službách. V prvej kapitole sa venujeme terminologickým a teoretickým východiskám etiky.Osobitá pozornosť je venovaná etickým dilemám, etickým problémom a etickému rozhodovaniu. Druhá kapitola je zameraná na historicko-teoretické pojednávanie o ľudských právach a dôstojnosti človeka. Tretia kapitola sa tematicky zameriava na oblasť sociálnych služieb v ľudskoprávnej perspektíve. Sociálne služby sú dôležitým pilierom sociálnej ochrany človeka a súčasťou napĺňania práva na sociálne zabezpečenie. Ich poskytovanie však musí v sebe rešpektovať dôstojnosť, ľudské práva a slobody všetkých osôb, ktoré tieto služby užívajú. Toto rešpektovanie je integrálnou súčasťou ich kvality v medzinárodnom, ako aj slovenskom národnom kontexte. Štvrtá kapitola sa zaoberá etikou sociálnej práce a ľudskými právami, a to najmä v historickej perspektíve. Etika sociálnej práce postupne smerovala k teoretickému konceptu, podľa ktorého sú dôstojnosť človeka a ľudské práva považované za kľúčové hodnoty a ich rešpektovanie za ústredný princíp tejto profesie v medzinárodnom, ako aj slovenskom národnom kontexte. Piata kapitola sa venuje výskumu. Jeho predmetom sú etické dilemy odborných pracovníkov v sociálnej práci a sociálnych službách, najmä v oblasti rešpektovania ľudskej dôstojnosti a ľudských práv.


Kniha je vypredaná, pripravuje sa dotlač.

Mátel, Andrej, Romanová Martina, Senáriková Zuzana: Profesijné hodnoty sociálnej práce v Slovenskej republike

(2017, UKF v Nitre)

Hodnoty a aj samotná etika majú nielen teoretický, ale aj praktický význam pre profesionálov z oblasti sociálnej práce. Kľúčové hodnoty v sociálnej práci reflektujú jej etický základ. Ich vyjadrenie, prostredníctvom etických štandardov sprevádza voľby a činnosť sociálnych pracovníkov naprieč širokým spektrom rolí, prostredí, ale tiež klientov. Profesijné hodnoty a etika pomáhajú odlišovať sociálnu prácu od iných profesií a poskytujú tak základňu pre zodpovednosť a etické rozhodovanie. Monografia nie je len teoretickou štúdiou, ale jej cieľom je predstaviť empirické výsledky základného výskumu. Autori realizovali v rokoch 2015 – 2017 projekt základného výskumu s titulom Identifikovanie profesijných hodnôt sociálnej práce v Slovenskej republike. Hlavným výskumným cieľom bolo identifikovanie profesijných hodnôt sociálnej práce v Slovenskej republike. Za týmto účelom je súčasťou teoretickej analýzy aj pojednávanie o skúmaní hodnôt a nástrojoch na ich meranie (3. kapitola). Empirickú časť práce budú tvoriť dve kapitoly – metodologické uvedenie výskumu (4. kapitola) a výskumné zistenia (5. kapitola).


Mátel Andrej: Sociálna patológia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov

(2015, Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce)

Cieľom vysokoškolskej učebnice je nielen deskripcia týchto teoretických základov deviácie a sociálnej patológie, ale aj predstavenie preventívnych stratégií a činností sociálnej práce, ktoré napomáhajú k predchádzaniu vzniku vybraných sociálno-patologických javov. Autorov výber sociálno-patologických javov vychádza z jeho klinickej praxe, sociálneho poradenstva a sociálnej práce v oblasti domáceho násilia a bezdomovectva. Tretím vybraným sociálno-patologickým javom je obchodovanie s ľuďmi.

Cena: 8 Eur E-mail pre objednanie knihy: iszvsro@gmail.com

Mátel Andrej, Mališková Zuzana: Etické kódexy sociální prác

(2016, Příbram)

Ústrednou témou monografie sú etické kódexy sociálnej práce a sociálnych pracovníkov. V užšom a presnejšom význame sú nimi medzinárodné a národné kódexy profesie a disciplíny sociálna práca, s osobitým dôrazom na Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce v Slovenskej republike. V širšom význame je témou publikácie etika sociálnej práce, ktorej je profesijná etika, vrátane písomne formulovaných etických kódexov, integrálnou a neoddeliteľnou súčasťou. Publikácia vyšla v Českej republike, ale jej text je v slovenskom jazyku.

Cena: 10 eur E-mail pre objednanie knihy: iszvsro@gmail.com
Kniha je vypredaná, pripravuje sa dotlač.

Elektronická verzia knihy.