Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Štandardy kvality v praxi poskytovateľov sociálnych služieb. Metodický podporný materiáL

(2023, Implea)

Elektronická verzia je dostupná v PDF TU.

Štandardy kvality v praxi poskytovateľov sociálnych služieb. Metodický podporný materiál (skrátená verzia)

(2023, Implea)

Elektronická verzia je dostupná v PDF TU.

Dilemy rešpektovania ľudskej dôstojnosti a ľudských práv v sociálnej práci a v sociálnych službách

(2022, Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce)

Ústrednými témami monografie sú etika pomáhajúcich profesií, najmä etika sociálnej práce, dôstojnosť človeka a ľudské práva ako zásadné hodnoty sociálnej práce a etické dilemy, s ktorými sa profesionálni pracovníci stretávajú vo svojej praxi, predovšetkým v sociálnych službách. 

Cena: 10 Eur E-mail pre objednanie knihy: iszvsro@gmail.com

Kniha je vypredaná, pripravuje sa dotlač.

 Profesijné hodnoty sociálnej práce v Slovenskej republike

(2017, UKF v Nitre)

Monografia nie je len teoretickou štúdiou, ale jej cieľom je predstaviť empirické výsledky základného výskumu. Autori realizovali v rokoch 2015 – 2017 projekt základného výskumu s titulom Identifikovanie profesijných hodnôt sociálnej práce v Slovenskej republike


Sociálna patológia a prevencia vybraných sociálno-patologických javov

(2015, Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce)

Cieľom vysokoškolskej učebnice je nielen deskripcia týchto teoretických základov deviácie a sociálnej patológie, ale aj predstavenie preventívnych stratégií a činností sociálnej práce, ktoré napomáhajú k predchádzaniu vzniku vybraných sociálno-patologických javov. 
Cena: 8 Eur E-mail pre objednanie knihy: iszvsro@gmail.com

Etické kódexy sociální prácE

(2016, Příbram)

Ústrednou témou monografie sú etické kódexy sociálnej práce a sociálnych pracovníkov. Publikácia vyšla v Českej republike, ale jej text je v slovenskom jazyku.

Elektronická verzia knihy