Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Ponuka vzdelávania

Akreditovaný kurz MPSVaR

Manažér kvality v sociálnych službách

Cieľom kurzu je pripraviť účastníka vzdelávania na kvalifikovaný výkon manažérstva kvality v sociálnych službách resp. pracovnej pozície „manažéra kvality“ v súlade s prílohou č. 2 zákona o sociálnych službách v znení zákona č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach.

  • Získanie vedomostí a osvojenie si princípov manažérstva kvality s konkrétnou aplikáciou manažérstva kvality pri poskytovaní sociálnych služieb.
  • Nadobudnutie spôsobilostí pre efektívne vedenie tímu pracovníkov v procese implementácie štandardov kvality a tvorby riadenej dokumentácie.
  • Efektívne implementovanie štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách.
Rozsah vzdelávania: 120 hodín, z toho 60 hodín teoretická časť a 60 hodín praktická časť.
Cena za účastníka: 650 € - možnosť úhrady v 2 splátkach
akreditovaný kurz MPSVaR

Kvalita sociálnych služieb

Cieľom kurzu je pripraviť účastníkov vzdelávania na kvalifikovanú implementáciu štandardov kvality pri poskytovaní sociálnych služieb v súlade s prílohou č. 2 zákona o sociálnych službách v znení zákona č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach.
Rozsah kurzu: 120 hodín v 6 moduloch (z toho teoretická časť 64 hodín, praktická časť 56 hodín):
1. modul - Štandardy kvality v praxi
2. modul - Ľudské práva a slobody v sociálnych službách
3. modul - Odborné činnosti v sociálnych službách
4. modul - Individuálne plánovanie a aktivizácia
5. modul - Prevencia krízových situácií v sociálnych službách
6. modul - Personálne a prevádzkové štandardy kvality

Cena: 1 modul 150 €, celý kurz 750 €
Kurz je možné pripraviť na mieru podľa potrieb poskytovateľa sociálnych služieb. 

akreditovany kurz MŠVVaM SR

Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Absolvent výcvikového kurzu nadobudne kvalifikáciu na výkon supervízie v pomáhajúcich profesiách. Disponuje vedomosťami o supervízii, skupinových procesoch a didaktike, má zručnosti vo vedení individuálnej aj skupinovej supervízie, vie analyzovať a identifikovať problém supervidovaného a akceptovať etické princípy supervíznej praxe. Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného pri práci s klientom, viesť supervidovaného k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v svojej práci klientom, metodicky usmerňovať interakciu medzi odborným zamestnancom a sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií s orientáciou na motiváciu supervidovaného a jeho mobilizáciu k vyriešeniu problému vlastným potenciálom. 

Rozsah kurzu: 240 hodín, z toho kontaktných 180 hodín (6 stretnutí po 3 dni) + vlastná supervízia 60 h  
Cena: 840 € - možnosť úhrady na 2 alebo 3 splátky.

akreditovaný kurz MPSVaR

DEESKALAČNÉ TECHNIKY A PLÁNOVANIE RIZÍK V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Cieľom výcvikového kurzu je nadobudnutie schopnosti predvídať vznik krízy, identifikovať potenciálne riziká vzniku krízy a schopnosti riešenia krízy prostredníctvom deeskalačných techník ako alternatív k izolácii a obmedzovacím prostriedkom v sociálnych službách v súlade so štandardmi kvality poskytovanej sociálnej služby.  

Rozsah kurzu: 60 hodín v 3 nasledovných moduloch:

1. modul - Deeskalácia a práca s vlastnými emóciami v sociálnych službách
2. modul - Posudzovanie rizík a rizikový plán
3. modul - Deeskalačné techniky

Cena: za 1 modul 150 €, za celý kurz (tri moduly): 450 €

akreditovany kurz MŠVVaM SR

poradenstvo v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb
(Špecializované sociálne poradenstvo)

Výcvikový kurz je určený  fyzickým osobám, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon špecializovaného sociálneho poradenstva a fyzickým osobám, ktoré majú záujem získať alebo rozšíriť si vedomosti  o poskytovaní poradenstva v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb.  

Rozsah kurzu: 150 hodín (5 stretnutí po 3 dni)
Cena: 620 € - možnosť úhrady na 2 alebo 3 splátky.

Akreditovaný kurz MŠVVaM SR

Socioterapia

Výcvikový kurz je určený pracovníkom pomáhajúcich profesií, ktorí pracujúci s klientmi (jednotlivcami, rodinami, skupinami, komunitami). Absolvent získa odborné vedomosti z oblasti socioterapie s využitím sociologických, systémových, sociálno-ekologických a humanisticko-existenciálnych teórií. Získa zručnosti pre vedenie individuálnej, rodinnej, skupinovej a komunitnej socioterapie. Dokáže identifikovať a aktivovať zdroje klienta, jeho sociálneho okolia a využívať synergický efekt rodiny, skupiny a komunity.

Rozsah kurzu: 480 hodín
Cena kurzu: 1800 €


Akreditovaný kurz MPSVaR

Efektívna komunikácia v sociálnych službách

Výcvikový kurz je určený najmä pre zefektívnenie komunikácie v odborných činnostiach v sociálnych službách, najmä v procese individuálneho plánovania a aktivizácie prijímateľa sociálnej služby, ako aj v procese manažmentu kvality poskytovanej sociálnej služby.

 
Rozsah kurzu: 24 hodín (3 dni)
Cena: 150 €

akreditovaný kurz MŠVVaM SR

arteterapia

Absolvent vzdelávania má základné teoretické vedomosti z oblasti arterapie. Disponuje zručnosťami pre využitie arteterapie v praxi s rôznou cieľovou skupinou klientov. Je spôsobilý pre tímovú prácu a vie podporiť prácu odborného tímu a jeho súčinnosť pri práci s cieľom zefektívniť pôsobenie v prospech pozitívnych zmien u klientov. Absolvent disponuje základnými praktickými zručnosťami v uplatňovaní arteterapie a vie rozlíšiť a aplikovať jej terapeutické zložky.

Rozsah modulu: 80 hodín
Cena: 420 €

akreditovaný kurz MŠVVaM SR

ergoterapia

Absolvent vzdelávania má základné teoretické vedomosti z oblasti ergoterapie. Disponuje zručnosťami pre využitie ergoterapie v praxi s rôznou cieľovou skupinou klientov. Je spôsobilý pre tímovú prácu a vie podporiť prácu odborného tímu a jeho súčinnosť pri práci s cieľom zefektívniť pôsobenie v prospech pozitívnych zmien u klientov. Absolvent disponuje základnými praktickými zručnosťami v uplatňovaní ergoterapie a vie rozlíšiť a aplikovať jej terapeutické zložky.

Rozsah kurz: 80 hodín
Cena: 420 €

AkreditovanÝ kurz MŠVVaM

Muzikoterapia

Výcvikový kurz je určený pre osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v sociálnej oblasti alebo pomáhajúcich profesiách. Absolvent disponuje základnými praktickými zručnosťami v uplatňovaní muzikoterapie v pomáhajúcich profesiách, vie rozlíšiť a aplikovať jej terapeutické zložky.

Rozsah kurzu: 80 hodín
Cena kurzu: 420 €

akreditovaný modul kurzu MŠVVaŠ SR  (pripravuje sa nová akreditácia)

dramatoterapia

Cieľom modulu akreditovaného kurzu Terapeutické techniky v pomáhajúcich profesiách je získať odbornú spôsobilosť pre výkon dramatoterapie, najmä v sociálnej oblasti, a to zvládnutím teoretických a praktických prístupov v dramatoterapii,  neverbálnych a verbálnych techník dramatoterapie a jej skupinového vedenia. 


Rozsah modulu: 70 hodín
Cena: 420 €

VÝCVIKOVÝ KUrz

Prípadová konferencia (príprava, proces a koordinovanie)

Výcvikový kurz je určený pre sociálnych pracovníkov, asistentov sociálnej práce a ďalších pracovníkov pracujúcich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – pracovníkov orgánov SPODaSK, samospráv, akreditovaných subjektov a školských zariadení. Absolvent pozná postupy prípravy, realizácie a koordinovania prípadových konferencií.

Rozsah kurzu: 30 hodín
Predpokladaná cena kurzu: 150 €


VÝCVIKOVÝ KUrz

Rodinné konferencie (príprava, proces a koordinovanie)

Výcvikový kurz je určený pre sociálnych pracovníkov, asistentov sociálnej práce a ďalších pracovníkov pracujúcich v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – pracovníkov orgánov SPODaSK, samospráv, akreditovaných subjektov a školských zariadení. Absolvent pozná proces prípravy, realizácie a koordinovania rodinných konferencií.

Rozsah kurzu: 30 hodín 

Predpokladaná cena kurzu: 150 €
schválené rozhodnutím Rady SK SAP

Vybrané vzdelávanie pre zdravotné sestry

Na základe schválenia a rozhodnutia Rady Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, poskytujeme pre zdravotné sestry v súlade s kreditovým systémom sústavného vzdelávania zdravotníkov nasledovné akreditované vzdelávania:

  • Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách – možnosť absolvovať a získať kredity aj za každý z troch modulov samostatne
  • Ľudské práva a slobody v sociálnych službách
  • Arteterapia
  • Dramatoterapia
informujte sa

Vzdelávanie špeciálne pripravené na mieru podľa vašich potrieb, priamo vo vašom zariadení

Ponúkame vám možnosť vzdelávania pripraveného na mieru podľa vašich potrieb a zrealizované priamo vo vašom zariadení. Aby ste mohli vyškoliť čo najväčší počet zamestnancov a súčasne nenarušili chod a prevádzku vášho zariadenia, naši lektori prídu priamo k vám vzdelávať vašich zamestnancov sociálneho a opatrovateľského úseku, najmä, ale nielen, v nasledovných oblastiach:

  • Ľudské práva a slobody v sociálnych službách – skupina minimálne 18 osôb, 1 alebo 2-dňové vzdelávanie, cena 30 Eur/osoba/deň
  • Efektívna komunikácia v sociálnych službách – skupina 10 – 15 osôb, 2 alebo 3-dňové vzdelávanie, cena 50 Eur/osoba/deň
  • Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách – praktická časť 1. modulu Deeskalácia a práca s vlastnými emóciami v sociálnych službách – skupina 10 – 16 osôb, 2-dňový výcvik, cena 100 eur/osoba/výcvik