Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Rodinné konferencie (príprava, proces a koordinovanie)

VÝCVIKOVÝ KURZ

Cieľom výcviku je príprava absolventov na praktický výkon rodinných konferencií. Absolvent rozumie princípom rodinných konferencií, ktorým je zmocňovanie rodinných príslušníkov k prevzatiu zodpovednosti za riešenie problémov ich rodín a rozdelenie úloh za riešenie problémov medzi jednotlivých členov rodiny. Absolvent má základné teoretické vedomosti o procese práce s dysfunkčnou rodinou. Dokáže motivovať členov rodiny k vzájomnej pomoci a k prevzatiu zodpovednosti za riešenie ich životnej situácie. Pomáha rodinám budovať si dôveru vo vlastné schopnosti riešiť problémy. Pomáha členom rodiny obnoviť narušené rodinné vzťahy a orientovať ich na riešenie aktuálnych problémov. Je schopný pripraviť, zrealizovať a koordinovať rodinnú konferenciu.

Rozsah vzdelávania: 30 hodín prezenčnou formou
Výstupom vzdelávania je potvrdenie o absolvovaní vzdelávania.

Témy vzdelávania:

  • Princípy realizácie rodinných konferencií
  • Sociálna práca s dysfunkčnou rodinou
  • „Empowerment“ klientov
  • Motivovanie členov rodiny k vzájomnej spolupráci
  • Posilňovanie a rozvoj rodičovských kompetencií
  • Podpora tímovej spolupráce členov rodiny
  • Kompetencie a úlohy sociálnych pracovníkov jednotlivých subjektov SPODaSK
  • Nácvik procesu prípravy, realizácie a koordinovania rodinných konferencií
  • Prezentácia príkladov dobrej praxe

Účastníci vzdelávania: Osoby s minimálne vysokoškolským vzdelaním 1. alebo 2. stupňa v študijných odboroch pomáhajúcich profesií.
Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 15 osôb). Podmienkou otvorenia výcviku je minimálny počet 10 prihlásených účastníkov.

Lektori:
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.

Predpokladaná cena kurzu: 120 €