Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Psychomotorická terapia

AKREDITOVANÝ MODUL KURZU "Terapeutické techniky v pomáhajúcich profesiách" MŠVVaŠ SR

Organizátori: Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce v spolupráci s ISZV, s.r.o.

Cieľom modulu akreditovaného kurzu Terapeutické techniky v pomáhajúcich profesiách je získať odbornú spôsobilosť pre výkon psychomotorickej terapie, najmä v sociálnej oblasti, a to zvládnutím teoretických a praktických prístupov v psychomotorickej terapie, pohybovej a pohybovo-tanečnej terapie a relaxácie.

Rozsah modulu vzdelávania:
70 hodín

Výstupom vzdelávania je osvedčenie.

Účastníci vzdelávania: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v pomáhajúcich profesiách s minimálne stredoškolským vzdelaním s maturitou.

Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 15 osôb). Podmienkou otvorenia výcviku je minimálny počet 10 prihlásených účastníkov.

Forma záverečnej skúšky:  Praktická skúška - predvedenie niektorej z techník používaných v psychomotorickej terapii spolu s popisom terapeutického účinku na vybranú cieľovú skupinu.

Lektori:
PhDr. Bc. Jaroslava Malček

Cena kurzu: 300 €