Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Prípadová konferencia (príprava, proces a koordinovanie)

VÝCVIKOVÝ KURZ

Cieľom výcviku je príprava absolventov na praktický výkon prípadových konferencií. Absolvent rozumie princípom prípadových konferencií, ktorým je koordinácia a rozdelenie úloh subjektov SPODaSK pri riešení problémov dysfunkčných rodín a zapojenie ich členov do aktívneho riešenia ich rodinnej situácie. Absolvent má základné teoretické vedomosti o procese práce s dysfunkčnou rodinou. Pozná kompetencie a úlohy pracovníkov jednotlivých subjektov – pracovníkov orgánu SPODaSK, samospráv, akreditovaných subjektov a školských zariadení v oblasti nahlasovania a riešenia problémov rodín, v ktorých je ohrozené zdravie a vývin maloletých detí. Disponuje zručnosťami pre aktívne zapojenie sa do procesu prípravy a realizácie rodinných konferencií. Je schopný tímovej spolupráce, ktorá je nevyhnutná pre efektívnu prácu s dysfunkčnými rodinami.

Rozsah vzdelávania: 30 hodín prezenčnou formou
Výstupom vzdelávania je potvrdenie o absolvovaní vzdelávania.

Témy vzdelávania:

  • Teoretické východiská sociálnej práce s dysfunkčnou rodinou
  • Proces práce s dysfunkčnou rodinou
  • Motivovanie členov rodiny k spolupráci so sociálnymi pracovníkmi
  • Práca s nezáujmom a odporom klientov
  • Využitie vybraných metód sociálnej práce v práci s dysfunkčnou rodinou
  • Kompetencie a úlohy pracovníkov jednotlivých subjektov SPODaSK
  • Nácvik procesu prípravy a realizácie prípadových konferencií
  • Prezentácia príkladov dobrej praxe

Účastníci vzdelávania: Osoby s minimálne vysokoškolským vzdelaním 1. alebo 2. stupňa v študijných odboroch pomáhajúcich profesií.
Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 15 osôb). Podmienkou otvorenia výcviku je minimálny počet 10 prihlásených účastníkov.

Lektori:
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.

Predpokladaná cena kurzu:
120 €