Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Metódy, techniky, postupy odborných činností v sociálnych službách
Praktická implementácia štandardu kvality o odborných činnostiach v sociálnych službách

Školenie určené pre odborných zamestnancov v priamom kontakte s klientom (sociálnych pracovníkov, asistentov sociálnej práce, inštruktorov a koordinátorov sociálnej rehabilitácie, špeciálnych a liečebných pedagógov, sestry, opatrovateľky a iných odborných zamestnancov).
• Moderné metódy, techniky a postupy sociálnej práce v sociálnych službách.
• Techniky a proces základného a špecializovaného sociálneho poradenstva v sociálnych službách.
• Rozvoj pracovných zručností prijímateľov sociálnych služieb, sociálna rehabilitácia a záujmové činností ako zmysluplné a cieľavedomé odborné činnosti.
• Interdisciplinárne prepojenie metód sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky, ošetrovateľstva a iných pomáhajúcich profesií v sociálnych službách.
• Voľba a popis metód odborných činností v individuálnom plánovaní.

Rozsah školenia: 20 hodín (4 dni po 5 hodín)
Miesto a adresa: bude upresnené (podľa dohody)

Lektori vzdelávania: prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
Výstupom vzdelávania bude certifikát o absolvovaní.

Cena za účastníka je 100 €. V prípade prihlásenia 3 účastníkov za organizáciu, má 4. osoba účasť zdarma.
Spôsob úhrady môže byť jednotlivo na účastníka, alebo za organizáciu fakturačným spôsobom.

Minimálny počet účastníkov je 30. V prípade menšieho počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo zmeny termínu začatia školenia, o čom bude účastníkov včas informovať.

Tešíme sa na kvalitnú a interaktívnu atmosféru a podnetné pracovné prostredie.