Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Metódy, techniky, postupy odborných činností v sociálnych službách

Školenie je určené pre odborných zamestnancov v priamom kontakte s klientom (sociálnych pracovníkov, asistentov sociálnej práce, inštruktorov a koordinátorov sociálnej rehabilitácie, špeciálnych a liečebných pedagógov, sestry, opatrovateľky a iných odborných zamestnancov).
• Moderné metódy, techniky a postupy sociálnej práce v sociálnych službách.
• Techniky a proces základného a špecializovaného sociálneho poradenstva v sociálnych službách.
• Rozvoj pracovných zručností prijímateľov sociálnych služieb, sociálna rehabilitácia a záujmové činností ako zmysluplné a cieľavedomé odborné činnosti.
• Interdisciplinárne prepojenie metód sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky, ošetrovateľstva a iných pomáhajúcich profesií v sociálnych službách.
• Voľba a popis metód odborných činností v individuálnom plánovaní.

Školenie môže byť súčasťou akreditovaného modulu vzdelávania Kvalita sociálnych služieb. Výstupom vzdelávania bude potvrdenie o absolvovaní (časti) modulu akreditovaného vzdelávania.

Rozsah školenia: 20 hodín (4 dni po 5 hodín)
Minimálny počet účastníkov je 20. V prípade menšieho počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo zmeny termínu začatia školenia, o čom bude účastníkov včas informovať. 
 
Lektori: 
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
PhDr. Bc. Marek Sušinka
Mgr. Martina Ondrejková

Cena za účastníka je 100 €. 
 V prípade prihlásenia 3 účastníkov za organizáciu, má 4. osoba účasť zdarma.
Spôsob úhrady môže byť jednotlivo na účastníka, alebo za organizáciu fakturačným spôsobom.