Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

efektívna komunikácia V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 

AKREDITOVANÝ KURZ MPSVaR SR

Cieľom výcviku je zefektívnenie komunikácie v odborných činnostiach v sociálnych službách, najmä v procese individuálneho plánovania a aktivizácie prijímateľa sociálnej služby, ako aj v procese manažmentu kvality poskytovanej sociálnej služby.

Rozsah vzdelávania: 24 hodín (3-dňové vzdelávanie), z toho 6 hodín teoretická časť a 18 hodín praktická časť.
Výstupom vzdelávania je certifikát.

Účastníci vzdelávania:  Odborní a riadiaci zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb


Minimálny počet účastníkov je 10, maximálny 15. V prípade menšieho počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo zmeny termínu začatia školenia, o čom bude účastníkov včas informovať.


Lektori:

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.  (garant vzdelávania)
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
PhDr. Martina Romanová, PhD.

Cena za účastníka:  120 €