Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Názov kurzu: Efektívna komunikácia v sociálnych službách
Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Informácie o vzdelávacom programe:

 • Vzdelávací program je určený odborným a riadiacim zamestnancom poskytovateľa sociálnych služieb.
 • Rozsah programu: 24 hodín, z toho teoretická časť 6 hodín, praktická časť 18 hodín
 • Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 16 osôb)


Cieľom kurzu je získať komunikačné zručnosti a kompetencie využiteľné najmä v sociálnych službách, a to zvládnutím nasledovných okruhov:

 • Neverbálna komunikácia
 • Komunikačné zlozvyky
 • Aktívne počúvanie
 • Práca s otázkami
 • Spätná väzba
 • Vedenie asertívneho rozhovoru


Vzdelávací program je určený najmä pre zefektívnenie komunikácie v týchto odborných činnostiach v sociálnych službách:

 • Proces individuálneho plánovania
 • Aktivizovanie prijímateľa sociálnej služby
 • V procese manažmentu kvality poskytovanej sociálnej služby


Profil absolventa:
Účastník vzdelávania si prehĺbi komunikačné kompetencie pomáhajúceho pracovníka, dôležité v budovaní dobrého pomáhajúceho vzťahu. Prostredníctvom sociálnej komunikácie bude vedieť lepšie pracovať s komunikačnými technikami smerujúcimi k dorozumievaniu medzi ľuďmi, vzájomnému porozumeniu a prehlbovaniu kvality interpersonálnych vzťahov. Zoznámi sa s technikami ako informovať, inštruovať, posilňovať, presvedčiť, zabaviť, vychovávať a vzdelávať, socializovať, poznávať, prehĺbiť sebapoznanie, uniknúť, ventilovať. Spozná nástroje, ako komunikovať v rámci interdisciplinárneho tímu a v individuálnom prístupe ku klientovi – prijímateľovi sociálnej služby. Lektori:
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
PhDr. Martina Romanová, PhD.

Cena kurzu: 120 €

Výhody vzdelávacieho programu:: možnosť získať po dohode skupinovú zľavu, vzdelávací program vo Vašom meste / zariadení sociálnych služieb, využiteľnosť získaných vedomostí a zručností v praxi, kvalitní lektori s dlhoročnou praxou, certifikát z ukončenia vzdelávacieho programu, učebné texty v cene vzdelávacieho programu

Miesto konania bude spresnené podľa prihlásených účastníkov (Bratislava, Dolná Krupá, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Prešov)