Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

dramatoterapia

AKREDITOVANÝ MODUL KURZU "Terapeutické techniky v pomáhajúcich profesiách" MŠVVaŠ SR

Organizátori: Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce v spolupráci s ISZV, s.r.o.


Cieľom modulu akreditovaného kurzu Terapeutické techniky v pomáhajúcich profesiách je získať odbornú spôsobilosť pre výkon dramatoterapie, najmä v sociálnej oblasti, a to zvládnutím teoretických a praktických prístupov v dramatoterapii, neverbálnych a verbálnych techník dramatoterapie a jej skupinového vedenia.

Rozsah modulu vzdelávania: 70 hodín
Výstupom vzdelávania je osvedčenie.

Účastníci vzdelávania: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v pomáhajúcich profesiách s minimálne stredoškolským vzdelaním s maturitou.

Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 15 osôb). Podmienkou otvorenia výcviku je minimálny počet 10 prihlásených účastníkov.

Forma záverečnej skúšky:  Praktická skúška - predvedenie niektorej z techník používaných v dramatoterapii spolu s popisom terapeutického účinku na vybranú cieľovú skupinu.

Lektori:
Mgr. Bibiana Ondrejková, PhD., DiS. art.
PhDr. Bc. Jaroslava Malček

Cena kurzu: 420 €