Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

dramatoterapia

Názov kurzu: Terapeutické techniky v pomáhajúcich profesiách
Názov modulu: Dramatoterapia

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo potvrdenia o akreditácii: 3498/2019/4/3

Organizátori kurzu: SPOLOČNOSŤ PRE ROZVOJ SOCIÁLNEJ PRÁCE V SPOLUPRÁCI S ISZV, S.R.O


Informácie o vzdelávacom programe:
- Vzdelávací program je určený osobám pracujúcim alebo so záujmom pracovať v sociálnej oblasti alebo pomáhajúcich profesiách
- Základnou podmienkou na absolvovanie vzdelávacieho programu je minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou
- Rozsah programu: 70 hodín
- Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 16 osôb)

Cieľom vzdelávacieho programu je získať odbornú spôsobilosť pre výkon dramatoterapie, najmä v sociálnej oblasti, a to zvládnutím nasledovných okruhov:

- teoretické rámce a ciele dramatoterapie,
- metódy vedenia dramatoterapie,
- neverbálne a verbálne techniky dramatoterapie,
- cieľové skupiny dramatoterapie, a ďalšie.

Forma záverečnej skúšky:

Videozáznam individuálnej alebo skupinovej dramatoterapeutickej rolovej hry, s využitím viacnásobnej rekvizity v trvaní do 10 min. a analýza prezentovanej kompozície s ohľadom na výber techník a prostriedkov.

Profil absolventa:

Absolvent modulu je plnohodnotným facilitátorom dramatoterapeutického procesu s klientskymi skupinami sociálnej práce. Je schopný plánovať, organizovať a usmerňovať proces prostredníctvom dramatoterapeutických techník a prostriedkov, analyzovať tému a obsah dramatického prejavu, využívať predispozície klientov k dramatickej akcii a reakcii, pričom primárne smeruje ku katarzii, abreakcii a korektívnej emocionálnej skúsenosti. Ovláda terminológiu dramatoterapie, výber metód, techník a prostriedkov. V praktickej oblasti je partnerom pre klienta v priestore a čase – fikcie, s prepojením na realitu prežívania a psychosomatickej jednoty.

Lektorka:

PhDr. Bc. Jaroslava Malček