Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách

AKREDITOVANÝ KURZ MPSVaR SR

Cieľom kurzu je nadobudnutie schopnosti predvídať vznik krízy, identifikovať potenciálne riziká vzniku krízy a schopnosti riešenia krízy prostredníctvom deeskalačných techník ako alternatív k izolácii a obmedzovacím prostriedkom v sociálnych službách v súlade  s kritériom 1.8 štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby: Poskytovateľ sociálnej služby uplatňuje prioritne alternatívne riešenia namiesto používania izolácie alebo obmedzenia a zamestnanci sú vyškolení v deeskalačných technikách, krízovej intervencii, plánovaní rizík a predchádzaniu utrpenia prijímateľov sociálnej služby alebo ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov.

Rozsah vzdelávania: 60 hodín v 3 moduloch, z toho teoretická časť 20 hodín, praktická časť 40 hodín 
Výstupom vzdelávania je certifikát, resp. potvrdenie o účasti na akreditovanom vzdelávaní (v prípade absolvovanie časti vzdelávania).

Účastníci vzdelávania: Odborní a riadiaci zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb, centier pre deti a rodinu, zdravotníckych zariadení a pod. 

Program sa skladá z nasledovných modulov:

1. modul - Deeskalácia a práca s vlastnými emóciami v sociálnych službách
Tento modul má dve časti: 1. časť je prednáška Základy psychiatrie a deeskalácia, 2. časť je praktické 2-dňové výcvikové vzdelávanie v malých skupinkách (10 – 15 osôb) vedené psychológom alebo socioterapeutom zamerané na prácu s vlastnými emóciami z hľadiska deeskalácie. Prednášku Základy psychiatrie a deeskalácia je možné objednať a absolvovať aj samostatne (6 hodín), obdobne aj praktickú časť (2-dňový výcvik, 14 hodín).

 2. modul - Posudzovanie rizík a rizikový plán
Modul sa realizuje ako 2-dňové praktické výcvikové vzdelávanie zamerané najmä na tvorbu a analýzu rizikových plánov prijímateľov sociálnych služieb v interdisciplinárnom tíme.

3. modul - Deeskalačné techniky

Modul sa realizuje ako 2 alebo 3-dňové praktické výcvikové vzdelávanie v malých skupinkách (10 – 15 osôb) vedené psychológom alebo socioterapeutom zamerané na deeskalačné techniky. Podmienkou účasti je absolvovanie 1. modulu.

V programe na Vás čakajú tieto okruhy a témy:

  • Základy psychiatrie a deeskalácia (1. modul)
  • Práca so sebou, vlastnými emóciami a emóciami iných  (1. modul)
  • Asertívne vyjadrenie hnevu  (1. modul)
  • Posudzovanie rizík v sociálnych službách  (2. modul)
  • Individuálny rizikový plán  (2. modul)
  • Deeskalačné techniky a neverbálna komunikácia (3. modul)
  • Deeskalačné techniky a verbálna komunikácia (3. modul)

Lektori:

MUDr. Juraj Knížat (psychiater)
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (socioterapeut)
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.  (socioterapeut)
PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA (psychologička)
PaedDr. Martina Romanová, PhD.  (psychologička)
PhDr. Ivana Spurná, PhD.  (psychologička, psychoterapeutka)
Mgr. Viera Škopová  (psychologička)
Mgr. Eva Klein  (psychologička)

Cena kurzu: 1. modul 150 Eur, celý kurz (3 moduly) 450 Eur

Zo spätných väzieb účastníkov vzdelávania

"Ďakujem, že som sa mohla zúčastniť kurzu. Veľká vďaka patrí nášmu lektorovi doc. PhDr. Tiborovi Romanovi, PhD. za získanie nových poznatkov. Obsah vzdelávania naplnil moje očakávania, bol prínosom hlavne z dôvodu sebapoznávania, hľadania negatívnych a pozitívnych stránok, prácou s vlastnými emóciami a emóciami ostatných účastníkov kurzu a ako správne používať deeskaláciu v praxi s prijímateľmi sociálnych služieb. Vďaka profesionálnemu výkladu bolo vzdelávanie doslova "kultúrnym zážitkom" (Milado O., spätná väzba účastníčky vzdelávania po praktickej časti 1. modulu, Bratislava, máj 2024)

„Školenie bolo prínosom pre zamestnancov, najme z dôvodu sebapoznávania, hľadania svojich pozitívnych a negatívnych stránok i schopnosti vedieť pracovať s prijímateľmi sociálnej služby (získanie nových techník a metód práce s prijímateľom sociálnej služby) v ich prospech i prospech zamestnanca. Tým, že pracujeme v sociálnych službách a svojím aktívnym prístupom ku školeniu sme sa navzájom dopĺňali, hľadali riešenia pri konkrétnych prípadoch, ktoré sme riešili. Veľkým pozitívom bolo, že lektorka nemusela presviedčať zamestnancov o správnosti deeskalačných techník, ale vo veľa prípadoch potvrdzovať správnosť techník, ktoré používame v praxi. Formu vzdelávania a prístup lektorky hodnotíme veľmi pozitívne, aj vzhľadom, že nám odovzdala svoje osobné skúseností z praxe s prijímateľmi sociálnej služby (rôzne vzniknuté situácie). Všetky získané vedomosti boli vysvetlené lektorkou zrozumiteľné. Pozitívne hodnotíme aj to, že školenie prebiehalo v našom zariadení, kde vôbec nebol narušený jeho chod a prispôsobenia sa lektorky našim požiadavkám." (Spätná väzba riaditeľky zariadenia sociálnych služieb po po praktickej časti 1. modulu)

 "Chcem sa veľmi pekne poďakovať za dnešnú prednášku s MUDr. Jurajom Knížatom. Jeho prezentácia bola veľmi profesionálne urobená a prednášanie vysoko odborné. Podarilo sa mu zrozumiteľnou formou odprezentovať tému, ktorá zaujíma zamestnancov sociálnych služieb. Rozumeli sme jej aj my – nezdravotnícki pracovníci, s praxou v sociálnych službách." (Spätná väzba po prednáške "Základy psychiatrie a deeskalácia" v 1. module)