Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Deeskalačné techniky a plánovanie rizík v sociálnych službách

Vzdelávacia inštitúcia: Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s. r. o.
Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Informácie o vzdelávacom programe:

  • Vzdelávací program je určený odborným a riadiacim zamestnancom poskytovateľa sociálnych služieb
  • Rozsah programu: 60 hodín v 3 moduloch, z toho teoretická časť 20 hodín, praktická časť 40 hodín
Cieľom kurzu je nadobudnutie schopnosti predvídať vznik krízy, identifikovať potenciálne riziká vzniku krízy a schopnosti riešenia krízy prostredníctvom deeskalačných techník ako alternatív k izolácii a obmedzovacím prostriedkom v sociálnych službách.

Program sa skladá z nasledovných modulov:
1. modul - Deeskalácia a práca s vlastnými emóciami v sociálnych službách
2. modul - Posudzovanie rizík a rizikový plán
3. modul - Deeskalačné techniky

V programe na Vás čakajú tieto okruhy a témy:

  • Základy psychiatrie a deeskalácia
  • Práca so sebou, vlastnými emóciami a emóciami iných
  • Asertívne vyjadrenie hnevu
  • Posudzovanie rizík v sociálnych službách
  • Individuálny rizikový plán
  • Deeskalačné techniky a neverbálna komunikácia
  • Deeskalačné techniky a verbálna komunikácia

Forma záverečnej skúšky:

Podmienkou úspešného ukončenia celého rozsahu vzdelávacieho programu a získanie osvedčenia (certifikátu) je prezenčná účasť na všetkých moduloch vzdelávacieho programu, písomná príprava rizikového plánu, jeho predstavenie pred lektormi a skupinou (vrátane praktickej ukážky použitia vybraných deeskalačných techník). Pri účasti na vybranom module vzdelávacieho programu sa na žiadosť účastníka vydá „potvrdenie o účasti na vybranom module vzdelávacieho programu“.

Lektori:
MUDr. Juraj Knížat
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA
PaedDr. Martina Romanová, PhD.
PhDr. Ivana Spurná, PhD.

Cena kurzu: 1. modul 120 Eur, celý kurz (3 moduly) 340 Eur

Výhody vzdelávacieho programu: výborná cena, možnosť získať po dohode skupinovú zľavu, vzdelávací program vo Vašom meste / zariadení, využiteľnosť získaných vedomostí a zručností v praxi, kvalitní lektori s dlhoročnou praxou, certifikát z ukončenia vzdelávacieho programu, učebné texty v cene vzdelávacieho programu


Miesto bude spresnené podľa prihlásených účastníkov (Bratislava, Dolná Krupá, Nitra, Trenčín, Banská Bystrica, Prešov)