Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Špecializované sociálne poradenstvo

AKREDITOVANÝ KURZ MŠVVaŠ SR

Organizátori: Spoločnosť pre rozvoj sociálnej práce (Dolná Krupá) alebo Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a aplikáciu pomáhajúcich vied  (Prešov) v spolupráci s ISZV, s.r.o.

Cieľom výcviku je získať odbornú spôsobilosť pre výkon a poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, najmä v sociálnych službách, a to zvládnutím nasledovných okruhov: Teoretické vedomosti a odborné zručnosti pre prax v špecializovanom sociálnom poradenstve, komunikačné zručnosti v sociálnom poradenstve a vzťah medzi sociálnym poradcom a klientom, proces poradenskej intervencie so špecifickými cieľovými skupinami, techniky používané v špecializovanom sociálnom poradenstve a ďalšie.

Rozsah vzdelávania: 180 hodín, kontaktných 120 hodín (4 stretnutia po 3 dni)
Výstupom vzdelávania je osvedčenie.

Účastníci vzdelávania: Sociálni pracovníci pracujúcim v sociálnych službách alebo ďalšie osoby so záujmom o poradenskú prácu v sociálnej oblasti, školstve alebo v zdravotníctve. Základnou podmienkou na absolvovanie vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore sociálna práca resp. po konzultácii aj v iných humanitne zameraných odboroch.

Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 16 osôb). Podmienkou otvorenia výcviku je minimálny počet 10 prihlásených účastníkov.

Forma záverečnej skúšky: Praktická skúška - prezentácia poradenského rozhovoru pred výcvikovou skupinou. Súčasťou skúšky je video nahrávka poradenskej práce sociálneho poradcu pri práci s klientom.

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu disponuje odbornými vedomosťami o sociálnom poradenstve, má zručnosti vo vedení poradenského rozhovoru so sociálnym klientom, vie používať metódy sociálneho poradenstva, využívať poradenské postupy a optimalizovať poradenský proces. Je schopný analyzovať a identifikovať problém sociálneho klienta, akceptovať etické princípy poradenskej praxe, metodicky usmerňovať postupy pri práci so sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností. Ovláda neštandardné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie medzi poradcom a sociálnym klientom s orientáciou na motiváciu klienta k pozitívnej zmene a jeho mobilizáciu pri hľadaní nových alternatív k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami.

Lektori:

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
prof. PaedDr. Milan Schavel PhD.
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová PhD.
doc. PhDr. Maroš Šíp, PhD.
Mgr. Anastazij Momot, PhD.

Cena kurzu: 680 € - možnosť úhrady na 2 alebo 3 splátky.