Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Špecializované sociálne poradenstvo

Organizátori kurzu: SPOLOČNOSŤ PRE ROZVOJ SOCIÁLNEJ PRÁCE V SPOLUPRÁCI S ISZV, S.R.O.

Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Číslo potvrdenia o akreditácii: 3498/2019/4/2

Informácie o vzdelávacom programe:

  • Vzdelávací program je určený sociálnym pracovníkom pracujúcim v sociálnych službách alebo ďalším osobám so záujmom o poradenskú prácu v sociálnej oblasti, školstve alebo v zdravotníctve
  • Základnou podmienkou na absolvovanie vzdelávacieho programu je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore sociálna práca resp. po konzultácii aj v iných humanitne zameraných odboroch
  • Rozsah programu: 180 hodín, kontaktných 120 hodín (4 stretnutia po 3 dni)
  • Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 16 osôb)

Podmienky otvorenia kurzu: Minimálny počet 10 prihlásených účastníkov
Výhody vzdelávacieho programu:
výborná cena, využiteľnosť získaných vedomostí a zručností v praxi, kvalitní lektori s dlhoročnou praxou, certifikát z ukončenia vzdelávacieho programu, učebné texty v cene vzdelávacieho programu.

Cieľom vzdelávacieho programu je získať odbornú spôsobilosť pre výkon a poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, najmä v sociálnych službách, a to zvládnutím nasledovných okruhov: - teoretické vedomosti a odborné zručnosti pre prax v špecializovanom sociálnom poradenstve, - komunikačné zručnosti v sociálnom poradenstve a vzťah medzi sociálnym poradcom a klientom, - proces poradenskej intervencie so špecifickými cieľovými skupinami, - techniky používané v špecializovanom sociálnom poradenstve a ďalšie.

Forma záverečnej skúšky Praktická skúška: prezentácia poradenského rozhovoru pred výcvikovou skupinou. Súčasťou skúšky je video nahrávka poradenskej práce sociálneho poradcu pri práci s klientom.

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu disponuje odbornými vedomosťami o sociálnom poradenstve, má zručnosti vo vedení poradenského rozhovoru so sociálnym klientom, vie používať metódy sociálneho poradenstva, využívať poradenské postupy a optimalizovať poradenský proces. Je schopný analyzovať a identifikovať problém sociálneho klienta, akceptovať etické princípy poradenskej praxe, metodicky usmerňovať postupy pri práci so sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností. Ovláda neštandardné situácie v oblasti komunikácie a kooperácie medzi poradcom a sociálnym klientom s orientáciou na motiváciu klienta k pozitívnej zmene a jeho mobilizáciu pri hľadaní nových alternatív k vyriešeniu problému vlastnými schopnosťami.

Lektori:
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.
prof. PaedD Milan Schavel PhD.
doc. PhDr. Peter Brnula PhD.
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová PhD.

Cena kurzu: 450 € - možnosť úhrady na splátky (3 x 150,00 €)