Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

poradenstvo v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb (Špecializované sociálne poradenstvo)

AKREDITOVANÝ KURZ MŠVVaM SR
Číslo akreditácie: 3873/2024/55/1 (29.4. 2024, platnosť 5 rokov)

Cieľom výcviku je prehĺbiť  spôsobilosť pre výkon a poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, najmä v sociálnych službách. Okrem toho  je výcvik určený osobám, ktoré majú záujem získať alebo rozšíriť si vedomosti  o poskytovaní poradenstva v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb.

Rozsah vzdelávania: 150 hodín (5 stretnutí po 3 dni)
Výstupom vzdelávania je osvedčenie.

Témy vzdelávania:

 • Teoretické a etické východiská poradenstva
 • Identifikácia potrieb v poradenskom procese
 • Práca s emóciami v poradenstve
 • Poradenský vzťah
 • Poradenský proces - prvý kontakt
 • Poradenský kontrakt
 • Formulovanie cieľov a motivácia v poradenstve
 • Poradenský proces - sociálne hodnotenie a diagnostika v poradenstve
 • Poradenský proces - metódy a techniky poradenskej intervencie
 • Poradenský proces - evaluácia a katamnéza v poradenstve
 • Prezentácia samostatného poradenského rozhovoru a jeho reflexia
Účastníci vzdelávania:  Fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady pre výkon špecializovaného sociálneho poradenstva a fyzická osoba, ktorá má záujem získať alebo rozšíriť si vedomosti  o poskytovaní poradenstva v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb.

Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 16 osôb). Podmienkou otvorenia výcviku je minimálny počet 10 prihlásených účastníkov.

Forma záverečnej skúšky: Praktická skúška - prezentácia poradenského rozhovoru pred výcvikovou skupinou. Súčasťou skúšky je video nahrávka poradenskej práce sociálneho poradcu pri práci s klientom.

Profil absolventa: Absolvent vzdelávacieho programu získa alebo si rozšíri teoretické vedomosti o sociálnom poradenstve, odborných princípoch poradenskej práce a etických zásadách potrebných pre eticky senzitívny prístup k osobám, s ktorými poradca pracuje. Získa zručnosti vo vedení poradenského rozhovoru. Vie používať rôzne metódy a techniky sociálneho poradenstva, využívať poradenské prístupy a optimalizovať poradenský proces. Je schopný analyzovať, posudzovať a stanoviť identifikáciu problému klienta v kontexte holistického prístupu a s dôrazom na silné stránky a zdroje ľudí, s ktorými pracuje. Je schopný motivovať klienta, mobilizovať jeho zdroje, posilňovať ho, viesť ho k zmene, hľadaniu alternatív, obnoveniu kontaktov so spoločenským prostredím, ako aj pri uplatňovaní svojich práv, oprávnených záujmov a pri obstarávaní osobných záležitostí. Dokáže spracovať a na základe osvojených komunikačných zručností adekvátne reagovať na neštandardné situácie a rizikové správanie klientov. Je schopný koordinovať a metodicky usmerňovať poradenské a ďalšie postupy pri práci s jednotlivcom, rodinou, skupinou alebo v komunitnej práci podľa požiadaviek zákona o sociálnych službách, zákona o SPODaSK a zákona o rodine. Absolvovanie tohto kurzu nevytvára predpoklad pre poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva ak nie sú splnené kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu

Lektori:

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.  (garant)
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
PhDr. Gabriela Ručková, PhD., MBA

Cena kurzu: 620 € - možnosť úhrady na 2 alebo 3 splátky.