Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Socioterapia

AKREDITOVANÝ KURZ MŠVVAM SR

Číslo akreditácie: 3873/2024/83/1 (31.5. 2024, platnosť 5 rokov)

Cieľom výcviku je príprava absolventov na praktický výkon socioterapie. Absolvent vzdelávacieho programu vie využívať nové a efektívne prístupy, identifikovať potenciál sociálneho prostredia a využívať faktory sociálneho prostredia na zlepšovanie sociálneho fungovania a kvality života klientov. Získa odborné vedomosti z oblasti socioterapie s využitím sociologických, systémových, sociálno-ekologických a humanisticko-existenciálnych teórií. Získa zručnosti pre vedenie individuálnej, rodinnej, skupinovej a komunitnej socioterapie. Vie prakticky využívať interpersonálnu dynamiku s prihliadaním na intrapsychické procesy, stratégie a metódy alternatívneho riešenia konfliktov. Dokáže identifikovať a aktivovať zdroje klienta, jeho sociálneho okolia a využívať synergický efekt rodiny, skupiny a komunity

Rozsah vzdelávania: 480 hodín, kontaktných 300 hodín (10 stretnutí po 3 dni) + supervidovaná odborná prax 180 hodín
Výstupom vzdelávania je osvedčenie.

Témy vzdelávania:

  • Teoretické východiská socioterapie
  • Systém práce v pomáhajúcich profesiách a sebapoznávanie socioterapeuta
  • Osobnosť socioterapeuta a etické východiská jeho práce
  • Komunikačné zručnosti socioterapeuta
  • Podmienky výkonu socioterapie, prvý kontakt a kontrakt
  • Posudzovanie klientovej sociálnej situácie a spoločné plánovanie intervencie
  • Socioterapeutická intervencia I
  • Socioterapeutická intervencia II
  • Prípadový manažment a ukončenie socioterapeutickej intervencie
  • Supervízia socioterapeutického prípadu

Účastníci vzdelávania: Osoby s  vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa v študijných odboroch pomáhajúcich profesií. Trojročná práca s klientom v pomáhajúcich profesiách. Potvrdenie o absolvovaní supervízie pod vedením registrovaného supervízora (minimálne 5 hodín).

Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 15 osôb). Podmienkou otvorenia výcviku je minimálny počet 10 prihlásených účastníkov.

Forma záverečnej skúšky: Praktická skúška - prezentácia socioterapeutickej práce pred výcvikovou skupinou. Súčasťou skúšky je video nahrávka socioterapeutickej práce prezentovaná účastníkom vzdelávacieho programu.

Lektori:
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (odborný garant)
PhDr. Mgr. Ivana Spurná, Ph.D.
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.

Predpokladaná cena kurzu: 1 800 € - možnosť úhrady na splátky.