Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Muzikoterapia

AKREDITOVANÝ KURZ MŠVVAM SR

Číslo akreditácie: 3873/2024/83/1 (31.5. 2024, platnosť 5 rokov)


Cieľom kurzu je príprava absolventov na praktický výkon muzikoterapie. Absolvent má základné teoretické vedomosti z oblasti muzikoterapie. Disponuje zručnosťami pre využitie muzikoterapie v praxi s rôznou cieľovou skupinou klientov. Je spôsobilý pre tímovú prácu a vie podporiť prácu odborného tímu a jeho súčinnosť pri práci s cieľom zefektívniť pôsobenie v prospech pozitívnych zmien u klientov. Absolvent disponuje základnými praktickými zručnosťami v uplatňovaní muzikoterapie a vie rozlíšiť a aplikovať jej terapeutické zložky.      

Rozsah vzdelávania: 80 hodín prezenčnou formou
Výstupom vzdelávania je osvedčenie.

Témy vzdelávania:

  • Teoretické východiská muzikoterapie
  • Využitie muzikoterapie v práci s vybranými cieľovými skupinami
  • Terapeutická sila hudby
  • Hudobné nástroje v muzikoterapii
  • Štandardy muzikoterapeutického sedenia
  • Povolanie muzikoterapeut
  • Nácvik muzikoteraputického sedenia a aplikovateľných aktivít
  • Prezentácia vlastnej muzikoterapeutickej práce

Účastníci vzdelávania: Osoby s minimálne stredoškolským vzdelaním.
Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 15 osôb). Podmienkou otvorenia výcviku je minimálny počet 10 prihlásených účastníkov.

Forma záverečnej skúšky: Praktická skúška – prezentácia vlastnej muzikoterapeutickej práce pred výcvikovou skupinou.

Lektori:
Adriana Karvaiová
Peter Karvai 

Bližšie Pianoterapia

Predpokladaná cena kurzu:
420 € – možnosť  úhrady na dve splátky.