Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Manažér kvality v sociálnych službách

AKREDITOVANÝ KURZ MPSVaR SR

Cieľom kurzu je pripraviť účastníka vzdelávania na kvalifikovaný výkon manažérstva kvality v sociálnych službách resp. pracovnej pozície „manažéra kvality“ v súlade s prílohou č. 2 zákona o sociálnych službách v znení zákona č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach.

  • Získanie vedomostí a osvojenie si princípov manažérstva kvality s konkrétnou aplikáciou manažérstva kvality pri poskytovaní sociálnych služieb.
  • Nadobudnutie spôsobilostí pre efektívne vedenie tímu pracovníkov v procese implementácie štandardov kvality a tvorby riadenej dokumentácie.
  • Efektívne implementovanie štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách.


Rozsah vzdelávania: 120 hodín, z toho 60 hodín teoretická časť a 60 hodín praktická časť.
Výstupom vzdelávania je certifikát.

Účastníci vzdelávania: Odborní a riadiaci zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb

Minimálny počet účastníkov je 10, maximálny 15. V prípade menšieho počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo zmeny termínu začatia školenia, o čom bude účastníkov včas informovať.

Lektori

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (garant vzdelávania)
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
PhDr. Bc. Marek Sušinka

Mgr. Martina  Ondrejková
PhDr. Mgr. Branislava Belanová

Cena za účastníka: 650 € (možnosť platby aj v dvoch splátkach)
Spôsob úhrady môže byť jednotlivo na účastníka, alebo za organizáciu fakturačným spôsobom.

Zo spätných väzieb účastníkov vzdelávania

„So vzdelávaním som bola veľmi spokojná a splnilo všetky moje očakávania z pohľadu informácii, obsahu a kvality vysvetlenia. P. prof. Mátel má veľmi dobré komunikačné zručnosti a tiež obrovskú znalosť, prednášky boli zrozumiteľné a za mňa bolo veľké pozitívum vysvetlenie na príkladoch. Z mojej skúsenosti zatiaľ jedno z najlepších vzdelávaní, ktoré mi prinieslo naozaj veľký prínos. Ďakujem krásne, že som sa mohla vzdelávania zúčastniť.“

 „Chcem Vám ešte raz veľmi pekne poďakovať za vysoko profesionálne spracované vzdelávanie, užitočné rady a podnety. Školenie bolo pre mňa obrovským prínosom a budem z neho ešte dlho čerpať inšpiráciu pri mojej dennej praxi v našom zariadení.“

 „Ďakujem za celý kurz, ktorý bol skvelý, veľa mi dal a stretli sa tam úžasní ľudia na oboch stranách. Dávno som sa na žiadnom kurze či školení necítila tak dobre.“