Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Manažér kvality v sociálnych službách

AKREDITOVANÝ KURZ MPSVaR SR

Cieľom kurzu je pripraviť účastníka vzdelávania na kvalifikovaný výkon manažérstva kvality v sociálnych službách resp. pracovnej pozície „manažéra kvality“ v súlade s prílohou č. 2 zákona o sociálnych službách v znení zákona č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach.

  • Získanie vedomostí a osvojenie si princípov manažérstva kvality s konkrétnou aplikáciou manažérstva kvality pri poskytovaní sociálnych služieb.
  • Nadobudnutie spôsobilostí pre efektívne vedenie tímu pracovníkov v procese implementácie štandardov kvality a tvorby riadenej dokumentácie.
  • Efektívne implementovanie štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách.


Rozsah vzdelávania: 120 hodín, z toho 60 hodín teoretická časť a 60 hodín praktická časť.
Výstupom vzdelávania je certifikát.

Účastníci vzdelávania: Odborní a riadiaci zamestnanci poskytovateľa sociálnych služieb

Minimálny počet účastníkov je 10, maximálny 15. V prípade menšieho počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo zmeny termínu začatia školenia, o čom bude účastníkov včas informovať.

Lektori

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD. (garant vzdelávania)
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD.
PhDr. Bc. Marek Sušinka

Mgr. Martina  Ondrejková

Cena za účastníka: 450 € (možnosť platby aj v dvoch splátkach)
Spôsob úhrady môže byť jednotlivo na účastníka, alebo za organizáciu fakturačným spôsobom.

Zo spätných väzieb účastníkov vzdelávania

„So vzdelávaním som bola veľmi spokojná a splnilo všetky moje očakávania z pohľadu informácii, obsahu a kvality vysvetlenia. P. prof. Mátel má veľmi dobré komunikačné zručnosti a tiež obrovskú znalosť, prednášky boli zrozumiteľné a za mňa bolo veľké pozitívum vysvetlenie na príkladoch. Z mojej skúsenosti zatiaľ jedno z najlepších vzdelávaní, ktoré mi prinieslo naozaj veľký prínos. Ďakujem krásne, že som sa mohla vzdelávania zúčastniť.“

 „Chcem Vám ešte raz veľmi pekne poďakovať za vysoko profesionálne spracované vzdelávanie, užitočné rady a podnety. Školenie bolo pre mňa obrovským prínosom a budem z neho ešte dlho čerpať inšpiráciu pri mojej dennej praxi v našom zariadení.“

 „Ďakujem za celý kurz, ktorý bol skvelý, veľa mi dal a stretli sa tam úžasní ľudia na oboch stranách. Dávno som sa na žiadnom kurze či školení necítila tak dobre.“