Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

ergoterapia

AKREDITOVANÝ KURZ MŠVVAM SR

Číslo akreditácie: 3873/2024/55/3 (29.4. 2024, platnosť 5 rokov)

Absolvent vzdelávania má základné teoretické vedomosti z oblasti ergoterapie. Disponuje zručnosťami pre využitie ergoterapie v praxi s rôznou cieľovou skupinou klientov. Je spôsobilý pre tímovú prácu a vie podporiť prácu odborného tímu a jeho súčinnosť pri práci s cieľom zefektívniť pôsobenie v prospech pozitívnych zmien u klientov. Absolvent disponuje základnými praktickými zručnosťami v uplatňovaní ergoterapie a vie rozlíšiť a aplikovať jej terapeutické zložky.

Rozsah vzdelávania: 80 hodín (3 výcvikové bloky)
Výstupom vzdelávania je osvedčenie.

Témy vzdelávania
:
  • Teoretické a metodologické východiská ergoterapie
  • Diagnostika v ergoterapii
  • Ergoterapia u detí
  • Ergoterapia u dospelých (vybrané cieľové skupiny)
  • Ergoterapia u seniorov
  • Prezentácia vlastnej ergoterapeutickej práce

Účastníci vzdelávania: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v pomáhajúcich profesiách s minimálne stredoškolským vzdelaním s maturitou.

Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 15 osôb). Podmienkou otvorenia výcviku je minimálny počet 10 prihlásených účastníkov.

Forma záverečnej skúšky:  Prezentácia vlastnej ergoterapeutickej práce

Lektorka:
Bc. Monika Heráňová (Česká republika),  Centrum ergoterapie Herynka, s.r.o

Cena kurzu: 420 €   - možnosť úhrady na 2 alebo 3 splátky.