Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

ARTETERAPIA

AKREDITOVANÝ KURZ MŠVVAM SR (PRIPRAVUJE SA NOVÁ AKREDITÁCIA)

Absolvent vzdelávania má základné teoretické vedomosti z oblasti arterapie. Disponuje zručnosťami pre využitie arteterapie v praxi s rôznou cieľovou skupinou klientov. Je spôsobilý pre tímovú prácu a vie podporiť prácu odborného tímu a jeho súčinnosť pri práci s cieľom zefektívniť pôsobenie v prospech pozitívnych zmien u klientov. Absolvent disponuje základnými praktickými zručnosťami v uplatňovaní arteterapie a vie rozlíšiť a aplikovať jej terapeutické zložky.

Rozsah modulu vzdelávania: 80 hodín  (2-3 výcvikové bloky)
Výstupom vzdelávania je osvedčenie.

Témy vzdelávania
:
  • Historické a teoretické východiská arteterapie
  • Arteterapia ako súčasť expresívnych terapií
  • Alternatívne formy expresívnych terapií (aj so spirituálnym presahom) – ikonoterapia, hagioterapia, oneiroterapia
  • Diagnostika v arteterapii
  • Kresba, maľba, koláž, práca s prírodným materiálom a s textilom v terapii
  • Arteterapia a individuálna práca s klientom
  • Skupinová arteterapia
  • Prezentácia vlastnej arteterapeutickej práce

Účastníci vzdelávania: Osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v pomáhajúcich profesiách s minimálne  stredoškolským vzdelaním s maturitou.

Vzdelávanie sa realizuje v menších výcvikových skupinách (10 – 15 osôb).  Podmienkou otvorenia výcviku je minimálny počet 10 prihlásených účastníkov.

Forma záverečnej skúšky:   Prezentácia vlastnej arteterapeutickej práce

Lektori:
doc. PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD.
Mgr. Katarína Sedláková

Cena kurzu: 420 €