Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Ponuka supervízie

Ponúkame služby supervízie v sociálnych službách a centrách pre deti a rodinu
  • Supervízia organizácie (vrátane spracovania programu a plánu supervízie)
  • Skupinová / tímová supervízia
  • Individuálna  supervízia
Supervízori:
prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD.  
  • supervízna prax od roku 2010 v sociálnych službách a centrách pre deti a rodinu
  • lektor akreditovaného výcviku supervízie 
  • Kontakt: Tel. +421911565136, E-mail: andrej.matel@gmail.com
doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. 
  • supervízna prax od roku 2010 v sociálnych službách a centrách pre deti a rodinu
  • Kontakt: Tel. +421905727360, E-mail: romantibor@gmail.com
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
  • supervízna prax od roku 2015 v sociálnych službách a centrách pre deti a rodinu
  • Kontakt: E-mail: katarinam1@pobox.sk

Etický kódex supervízie

Supervízia v sociálnej práci (2022).pdf