Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Ponuka vzdelávania

akreditovaný kurz MPSVaR

Kvalita sociálnych služieb

Špecifické ciele kurzu:
  • Nadobudnutie spôsobilostí pre efektívne vedenie tímu pracovníkov a tímovú spoluprácu v procese implementácie štandardov kvality a tvorby / revízie riadenej dokumentácie.
  • Nadobudnutie spôsobilostí na aktívne zaangažovanie prijímateľov sociálnych služieb do procesov nastavenia / validácie štandardov kvality.
  • V prípade účasti na všetkých moduloch vzdelávania, pripraviť frekventanta aj na kvalifikovaný výkon manažérstva kvality v sociálnych službách.
Rozsah kurzu: 120 hodín v 6 moduloch (z toho teoretická časť 64 hodín, praktická časť 56 hodín):
1. modul - Štandardy kvality v praxi
2. modul - Ľudské práva a slobody v sociálnych službách
3. modul - Odborné činnosti v sociálnych službách
4. modul - Individuálne plánovanie a aktivizácia
5. modul - Prevencia krízových situácií v sociálnych službách
6. modul - Personálne a prevádzkové štandardy kvality
Cena: 1 modul 120 €, celý kurz 650 €

akreditované MŠVVaŠ SR

Špecializované sociálne poradenstvo

Vzdelávací program je určený sociálnym pracovníkom pracujúcim v sociálnych službách alebo ďalším osobám so záujmom o poradenskú prácu v sociálnej oblasti, školstve alebo v zdravotníctve.
Rozsah programu: 180 hodín
Cena: 680 € - možnosť úhrady na 2 alebo 3 splátky.

akreditovaný kurz MPSVaR

DEESKALAČNÉ TECHNIKY A PLÁNOVANIE RIZÍK V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Cieľom kurzu je nadobudnutie schopnosti predvídať vznik krízy, identifikovať potenciálne riziká vzniku krízy a schopnosti riešenia krízy prostredníctvom deeskalačných techník ako alternatív k izolácii a obmedzovacím prostriedkom v sociálnych službách. 

Rozsah programu: 60 hodín v 3 nasledovných moduloch:

1. modul - Deeskalácia a práca s vlastnými emóciami v sociálnych službách
2. modul - Posudzovanie rizík a rizikový plán
3. modul - Deeskalačné techniky

Cena: za 1 modul 120 €, za celý kurz (tri moduly): 340 €

akreditované MŠVVaŠ SR

Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Absolvent vzdelávacieho programu disponuje vedomosťami o supervízii, skupinových procesoch a didaktike, má zručnosti vo vedení individuálnej aj skupinovej supervízie, vie analyzovať a identifikovať problém supervidovaného a akceptovať etické princípy supervíznej praxe. Je schopný empaticky pochopiť a akceptovať supervidovaného pri práci s klientom, viesť supervidovaného k pozitívnej zmene pri hľadaní nových alternatív v svojej práci klientom, metodicky usmerňovať interakciu medzi odborným zamestnancom a sociálnym klientom s využitím sebareflexívnych schopností jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií s orientáciou na motiváciu supervidovaného a jeho mobilizáciu k vyriešeniu problému vlastným potenciálom. Ovláda stratégie pre neštandardné situácie na pracovisku v oblasti komunikácie a kooperácie medzi spolupracovníkmi a nadriadenými s cieľom nápravy a pozitívnej zmeny so zabezpečením optimálneho fungovania pracovného tímu a organizácie. Vie využiť adekvátne formy a typy supervízie pri supervidovaní odborných zamestnancov, vie využiť jednotlivé techniky a pomôcky v supervíznom procese. Rozsah vzdelávania: 240 hodín kontaktných 180 hodín (6 stretnutí po 3 dni) + supersupervízia 60 h  
Cena: 840 € - možnosť úhrady na 2 alebo 3 splátky.


akreditované MŠVVaŠ SR

ateterapia

Rozsah programu: 70 hodín
Cieľom vzdelávacieho programu je získať odbornú spôsobilosť pre výkon arteterapie, najmä v sociálnej oblasti, a to zvládnutím nasledovných okruhov:
- teoretické rámce a aspekty arteterapie,
- kresba v diagnostike a kresba v terapii,
- prístupy v arteterapii,
- arteterapia v sociálnej práci ako prostriedok sebarozvoja, príklonu k druhému človeku a k ľuďom, a ďalšie.
Cena: 300 €

Akreditované MPSVaR

Efektívna komunikácia v sociálnych službách

Vzdelávací program je určený najmä pre zefektívnenie komunikácie v týchto odborných činnostiach v sociálnych službách:
- Proces individuálneho plánovania
- Aktivizovanie prijímateľa sociálnej služby
- V procese manažmentu kvality poskytovanej sociálnej služby
Rozsah programu: 24 hodín
Cena: 120 €

akreditované MŠVVaŠ SR

dramatoterapia

Rozsah programu: 70 hodín

Cieľom vzdelávacieho programu je získať odbornú spôsobilosť pre výkon dramatoterapie, najmä v sociálnej oblasti, a to zvládnutím nasledovných okruhov:
- teoretické rámce a ciele dramatoterapie,
- metódy vedenia dramatoterapie,
- neverbálne a verbálne techniky dramatoterapie,
- cieľové skupiny dramatoterapie, a ďalšie.

Cena: 300 €
akreditované MŠVVaŠ SR

ergoterapia

Rozsah programu: 70 hodín
Cieľom vzdelávacieho programu je získať odbornú spôsobilosť pre výkon ergoterapie, najmä v sociálnej oblasti, a to zvládnutím nasledovných okruhov:
- teoretické rámce a aspekty ergoterapie,
- diagnostika v ergoterapii,
- ergoterapia u detí, ergoterapia u dospelých, ergoterapia u seniorov, a ďalšie.
Cena: 300 €

šKOLENIE

Metódy, techniky, postupy odborných činností v sociálnych službách
Praktická implementácia štandardu kvality o odborných činnostiach v sociálnych službách

Rozsah školenia: 20 hodín (4 dni po 5 hodín)
Školenie určené pre odborných zamestnancov v priamom kontakte s klientom (sociálnych pracovníkov, asistentov sociálnej práce, inštruktorov a koordinátorov sociálnej rehabilitácie, špeciálnych a liečebných pedagógov, sestry, opatrovateľky a iných odborných zamestnancov).
Cena: 100 €

akreditované MŠVVaŠ SR

Psychomotorická terapia

Rozsah programu: 70 hodín
Cieľom vzdelávacieho programu je získať odbornú spôsobilosť pre výkon psychomotorickej terapie, najmä v sociálnej oblasti, a to zvládnutím nasledovných okruhov:
- teoretické rámce psychomotorickej terapie,
- pohybová terapia a pohybovo-tanečná terapia,
- relaxácia, a ďalšie.
Cena: 300 €