Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o.

Inštitút bol založený v roku 2018 za účelom vzdelávania a rozvíjania odborných spôsobilostí pracovníkov v pomáhajúcich profesiách a poskytovania supervízie

Manažment kvality sociálnych služieb

AKREDITOVANÝ KURZ MPSVaR SR

Organizátori kurzu: VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA V SPOLUPRÁCI S ISZV, S.R.O.

Absolvent na základe získaných vedomostí a zručností bude pripravený na kvalifikovaný výkon manažérstva kvality v sociálnych službách. Môže pôsobiť ako manažér kvality v sociálnych službách a koordinovať proces manažérstva kvality v zariadení sociálnych služieb. Vzdelávanie je zamerané aj na štandardy kvality pripravovaného zákona o inšpekcii v sociálnych veciach, ktorým sa mení príloha č. 2 zákona o sociálnych službách.

Rozsah vzdelávania: 120 hodín.
Výstupom vzdelávania je certifikát.

Požadované vstupné vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie prvého, druhého alebo tretieho stupňa v študijných odboroch zameraných na prípravu pracovníkov pomáhajúcich profesií.

Minimálny počet účastníkov je 12, maximálny 30. V prípade menšieho počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo zmeny termínu začatia školenia, o čom bude účastníkov včas informovať.

Cena za účastníka: 390 Eur (možnosť platby aj v dvoch splátkach)
Spôsob úhrady môže byť jednotlivo na účastníka, alebo za organizáciu fakturačným spôsobom.